Statement of public organizations "Khasa", "WCB" and "Circassian Congress" of KBR

NatPress, Nalchik, KBR -- On October, 31st, 2009 the Parliament of the Kabardino-Balkarian Republic, breaking the arrangements with Adygeyan public organizations of KBR – members of the conciliatory commission at Parliament, approved in the shortest time the bills “About amendments to the Law of Kabardino-Balkarian Republic “About status and borders of municipal formations in Kabardino-Balkarian Republic”. As a result of that there was a next transfer of more than 100 thousand hectares of the land to Balkarian settlements Verhniy Cheghem, Babughent, Bezenghi, Verhniaya Balkaria, and Verhniy Baksan. Those bills which had been passed the first reading in November, 2008 strongly aggravated the political situation and caused a wave of distress and discontent of people. Because of mass protests of Adygeyan public organizations in December, 2008, consideration of those bills had been suspended. The conciliatory commission at KBR parliament for searching conciliatory proposals on improving the situation was created.On October, 29th, 2009 at the next session of the conciliatory commission, contrary to the opinion of Adygeyan public, with an arrangement of Balkarian public organizations and representatives of KBR authority, the above-named bills which on behalf of the conciliatory commission were brought to KBR parliament.

The created situation was created because of, in particular, destructive activities of the representative of the President in KBR Parliament Z.K. Kashirokov as a result of whose actions since 2005 the situation confidently moves to a split of KBR and destabilization of the situation in Caucasus.

It is necessary to note that the Federal law # 131 directly provides allocation of the lands of nomadic animal industries and their non-inclusion the territory of any municipal formations. However since 2005, the KBR state structures, with Z.Kashirokov's active participation, instead of development of the law about nomadic animal industries, aimed an obviously illegal creation in the republic of inter-settlement territories. Representatives of Balkarian public, using that key mistake of the regional authority, had achieved allocation of the greatest part of inter-settlement territories Elbrussky, Chereksky and Cheghemsky areas (243 thousand hectares) to Balkarian settlements. Thus they also got territories of nomadic pastures historically belonged to all the settlements of the republic. But it appeared too little to them. With abolition of the inter-settlement territories Balkarian public demanded inclusion the remained lands (126 thousand hectares) into the borders of Balkarian municipal formations. To indignation of Adygeyan public, corresponding bills were adopted in the first reading by KBR parliament in December, 2008.

Today those bills, using methods of deceit and political blackmail, were pushed through into KBR parliament for the second reading. As a result Adygeyan villages lost mountain pastures historically belonged to them in Chereksky, Cheghemsky and Elbrussky areas. 40 thousand of Balkarian agricultural population (4,5 % of KBR population) now have about 430 thousand hectare of lands (34 % of the territory of the republic). It turns out that one Balkarian has 10 times greater lands than one Adyg. In this connection:

1. We express our categorical protest in relation to decisions adopted by KBR Parliament.

2. We are extremely indignant with the actions of KBR authorities which had given in once again on blackmail of Balkarian radical organizations.

3. We regard actions of the authorities as a treachery of the interests of the people of KBR.

4. We demand Z.K.Kashirokov's immediate resignation, as well as all the persons guilty of the circumstances.

5. We demand cancelling of all the land laws and amendments to them, adopted since 2005, as well as immediate returning to the status-¬ó« and full revision of realization of land reform.

6. We demand including of the territories of all the mountain pastures into a special zone and their redistribution among settlements, according to the historically developed traditions, including mountain pastures of Chereksky, Cheghemsky and Elbrussky areas.

7. We declare necessity of carrying out of an extreme congress of Adygeyan (Circassian) people.

Chairman of social movement “Khasa” in KBR/I.H. Yaganov

Chairman of social movement “Worldwide Circassian Brotherhood”/Z.А. Shukhov

Chairman of regional social movement “Circassian congress” of KBR/R.M. Keshev.

Source: NatPress - Nov 4, 2009
"Hase", "Dünya Adığe Kardeşliği” ve KBC “Çerkes Kongresi"  Toplum Hareketlerinin Açıklaması

31 Ekim 2009 tarihinde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (KBC) Parlamentosu, KBC’nin Parlamento bünyesindeki mutabakat komisyonuna dahil olan Adığe toplum örgütleriyle anlaşmasını ihlal ederek “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde bulunan belediyelerin statüsü ve sınırları hakkındaki yasada değişiklik yapılmasını” öngören yasa tasarısını acilen kabul etti. Bunun sonucunda 100 bin hektardan fazla toprak Verhni Çegem, Babugent, Bezengi, Verhnyaya Balkariya ve Verhni Baksan adlı Balkar yerleşimlerine devredilecek. İlk okumaları Kasım 2008’de yapılan bu yasa tasarıları büyük bir toplumsal-siyasi gerginlik yaratmış ve halkta hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Aralık 2008’de Adığe toplum örgütlerinin düzenlediği kitlesel protestolar nedeniyle bu yasa tasarılarının görüşülmesi durdurulmuştu. Uzlaşma arayışları için KBC Parlamentosu bünyesinde bir mutabakat komisyonu kurulmuştu.

29 Ekim 2009’da yapılan mutabakat komisyonunun olağan oturumunda, Adığe toplumunun düşüncesinin aksine, Balkar toplum örgütlerinin ve KBC iktidarı temsilcilerinin gizlice anlaşması yoluyla söz konusu yasa tasarıları, mutabakat komisyonu adına KBC Parlamentosuna gönderildi ve geçirildi.
Devlet başkanının KBC Parlamentosu’ndaki temsilcisi Z.K. Kaşirokov’un yıkıcı faaliyetleri de bu durumun ortaya çıkmasında etkili oldu. Kaşirokov’un 2005 yılından beri yaptıkları sonucunda süreç emin adımlarla KBC’nin  parçalanması ve Kafkasya’da istikrarın bozulması yönünde ilerliyor.

Belirtmek gerekir ki, 131 №’lu federal yasa açıkça “mera hayvancılığı yapılan toprakların bölünemeyeceğini ve herhangi bir belediyenin topraklarına dahil edilemeyeceğini”  öngörüyor. Ancak 2005 yılından beri KBC iktidar makamları, Z. Kaşirokov’un da aktif katılımıyla, mera hayvancılığı yasası hazırlamak yerine köyler arasındaki topraklarla ilgili açıkça yasa dışı bir uygulamaya başvurdular.  Balkar toplumunun temsilcileri iktidarın bu vahim hatasından yararlanarak Elbrus, Çerek ve Çegem rayonlarının köyleri arasındaki toprakların büyük kısmının (243 bin hektar) Balkar yerleşimlerine verilmesini sağladılar. Böylelikle tarihi olarak cumhuriyetin bütün köylerine ait olan meraları aldılar. Fakat bu da onlara az geldi. Köyler arasındaki toprakların ilgasıyla Balkar toplumu kalan toprakların da (126 bin hektar) Balkar belediyelerinin sınırlarına dahil edilmesini talep etti. Adığe toplumunun infialine rağmen bu yasa tasarıları KBC Parlamentosu tarafından Aralık 2008’deki ilk okumada kabul edildi.

Bugün bu yasa tasarıları, aldatma ve siyasi şantaj metotları kullanılarak KBC Parlamentosu tarafından ikinci okumada geçirildi. Sonuç itibarıyla Adığe köyleri Çerek, Çegem ve Elbrus rayonlarındaki tarihi olarak onlara ait olan dağlık meralardan mahrum kaldılar. 40 bin kişilik kırsal Balkar nüfusuna (KBC nüfusunun % 4,5’i) şimdi 430 bin hektar civarında (cumhuriyet topraklarının % 34’ü) toprak düşüyor. Böylece her Balkara bir Adığeden 10 kat fazla toprak düşmüş oluyor. Buna bağlı olarak:

1. KBC Parlamentosu tarafından kabul edilen kararları şiddetle protesto ediyoruz.

2. Radikal Balkar örgütlerinin şantajına bir kez daha boyun eğen KBC iktidarına yaptıklarından dolayı son derece öfkeliyiz.

3. İktidarın yaptığını KBC halklarının çıkarlarına ihanet olarak değerlendiriyoruz.

4. Z.K. Kaşirokov’un ve ortaya çıkan durumdan sorumlu bütün şahısların derhal istifa etmesini talep ediyoruz.

5. 2005 yılından itibaren kabul edilmiş bütün toprak yasalarının ve onlara ilişkin değişikliklerin iptal edilmesini, derhal КВО (?) statüsüne dönülmesini ve gerçekleştirilen toprak reformunun tümden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

6. Çerek, Çegem ve Elbrus rayonlarının dağlık meraları da dahil olmak üzere bütün dağlık mera topraklarının özel bir bölge olarak ayrılmasını ve tarihi olarak oluşmuş geleneklere göre yerleşim yerleri arasında yeniden paylaştırılmasını talep ediyoruz.

7. Adığe (Çerkes) halkı olağanüstü kongresinin toplanması gerektiğini ilan ediyoruz.

«Hase» Toplum Hareketi KBC’deki Başkanı  - İ.H. Yaganov

«Dünya Adığe Kardeşliği» Toplum Hareketi Başkanı  - Z.A. Şuhov

Bölgesel Toplum Hareketi KBC «Çerkes Kongresi» Başkanı – R.M. Keşev

Çeviri: Murat Papşu
Предлагаем вашему вниманию заявление, сделанное сегодня ОД "Хасэ", "ВАБ" и РОД "Черкессский Конгресс" КБР.

Заявление

31 октября 2009 года Парламент Кабардино-Балкарской Республики, в нарушение договоренностей с адыгскими общественными организациями КБР, входящими в согласительную комиссию при Парламенте, ускоренно принял законопроекты «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике». В результате этого произошла очередная передача более 100 тысяч гектар земли балкарским населенным пунктам Верхний Чегем, Бабугент, Безенги, Верхняя Балкария и Верхний Баксан. Эти законопроекты, прошедшие первое чтение в Ноябре 2008 года резко обострили общественно-политическую ситуацию и вызвали волну напряжения и недовольства в народе. В виду массовых протестов адыгских общественных организаций в декабре 2008 года, рассмотрение этих законопроектов было приостановлено. Была создана согласительная комиссия при парламенте КБР для поиска компромиссных решений по выходу из ситуации.

29 октября 2009 года на очередном заседании согласительной комиссии, вопреки мнению адыгской общественности, путем сговора балкарских общественных организаций и представителей власти КБР, были продавлены вышеупомянутые законопроекты, которые от имени согласительной комиссии были внесены в парламент КБР.

К создавшейся ситуации привели, в том числе и деструктивная деятельность представителя Президента в Парламенте КБР З.К. Каширокова, в результате действий которого с 2005 года ситуация уверенно движется к расколу КБР и дестабилизации ситуации на Кавказе.

Надо заметить, что ФЗ №131 напрямую предусматривает выделение земель отгонного животноводства и невключение их в территорию каких либо муниципальных образований. Однако с 2005 года, властные структуры КБР, при активном участии З.Каширокова, вместо разработки закона об отгонном животноводстве, пошли на заведомо незаконное создание в республике межселенных территорий.
Представители балкарской общественности, используя эту ключевую ошибку власти, добились передачи больше части межселенных территорий Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов (243 тыс. га) балкарским населенным пунктам. При этом они получили и территории отгонных пастбищ, исторически принадлежавших всем селениям республики. Но им этого оказалось мало. С упразднением межселенных территорий балкарская общественность потребовала включения и оставшихся земель (126 тыс. га) в границы балкарских муниципальных образований. К возмущению адыгской общественности, соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении парламентом КБР в декабре 2008 года.

Сегодня эти законопроекты, используя методы обмана и политического шантажа, были продавлены в парламенте КБР во втором чтении. В итоге адыгские села лишились исторически принадлежавших им горных пастбищ в Черекском, Чегемском и Эльбрусском районах. На 40 тыс. балкарского сельского населения (4,5 % населения КБР) теперь приходится около 430 тысяч гектар земель (34% территории республики). Получается, что на каждого балкарца приходится в 10 раз больше земли, чем на адыга.
В связи с этим:

1. Выражаем категорический протест принятым Парламентом КБР решениям.

2. Мы крайне возмущены действиями властей КБР, в очередной раз поддавшихся на шантаж балкарских радикальных организаций.

3. Расцениваем действия властей как предательство интересов народов КБР.

4. Требуем незамедлительной отставки З.К. Каширокова, а также всех лиц, виновных в сложившейся ситуации.

5. Требуем отмены всех земельных законов и поправок к ним, принятых с 2005 года, немедленного возвращения к статусу-КВО и полного пересмотра реализации земельной реформы.

6. Требуем выделения территорий всех горных пастбищ в особую зону и перераспределение их между населенными пунктами, в соответствии с исторически сложившимися традициями, включая горные пастбища Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов.

7. Заявляем о необходимости проведения чрезвычайного съезда адыгского (черкесского) народа.


Председатель общественного Движения «Хасэ» в КБР /Яганов И.Х./

Председатель общественного Движения «Всемирное Адыгское Братство» /Шухов З.А./

Председатель регионального общественного движения «Черкесский конгресс» КБР /Кешев Р.М./Click here to see graph enlarged.